NH Hotels Koningshof

Projectomschrijving

Activiteitenbesluit
Naar aanleiding van artikel 2.15 lid 2 van het activiteitenbesluit wordt NH Hotels Koningshof (NHK) door de gemeente Veldhoven verzocht een Energiebesparingplan op te stellen conform de E16 Infomill methodiek. Dit rapport dient aan te geven op welke wijze NHK in de planperiode 2012-2016 het energieverbruik gaat verminderen. Hierbij dienen alle energiebesparende maatregelen te worden genomen welke een terugverdientijd hebben kleiner dan 5 jaar of welke een positieve netto contante waarde hebben bij een interne rentevoet van 15%.

Om een juiste inschatting te maken van de huidige staat ten opzichte van de technische levensduur zijn alle bedrijfsmiddelen geïnventariseerd aan de hand van de inventarisatiemethode van NEN2767-2. Behalve de conform de NEN voorgeschreven technische levensduur, onderhoud en daarbij behorende prestatie, zijn wettelijke kaders als het uitfaseren van bepaalde koudemiddelen (R22) meegenomen. Hiermee is het mogelijk gemaakt een optimum te vinden, de juiste terugverdientijd per bedrijfsmiddel te bepalen aan de hand van de leeftijd / staat van het bedrijfsmiddel en kapitaalvernietiging te vermijden.

Voor NHK is aan de hand van de bevindingen een strategie opgesteld om zo efficiënt mogelijk de energiebesparende maatregelen toe te passen. In totaal zijn bijna 200 bedrijfsmiddelen geïnventariseerd, waarbij het uitvoeren van de maatregelen met een TVT < 5 jaar een totale investering vragen van € 1.151.500,- met een besparing van €267.000,- euro / jaar. Dit betekent een jaarlijkse besparing van ongeveer 35% van de totale energielasten.

Door het geheel in ESCo vorm aan te bieden kan de opdrachtnemer OVVIA extra fiscale stimuleringsmaatregelen kunnen benutten voor de opdrachtgever. Tevens wordt het fiscale maatregelen en subsidie traject volledig begeleidt en verzorgd door de opdrachtnemer.

Op dit moment wordt door NH Hotels Spanje bekeken wanneer en hoe ze de energiebesparing zullen inzetten in Nederland.

Opdrachtgever

NH Hotels

Opdrachtnemer

OVVIA

Contractwaarde
Contractduur
Oplevering

Stapsgewijs

Opmerkingen

Artikel 2.15 lid 2 van het activiteitenbesluit geeft gemeenten al sinds lange tijd het recht om bij verlenging van de gebruiksvergunning bedrijven te dwingen energiebesparingsmaatregelen door te voeren met een TVT < 5 jaar. Dit kan worden afgedwongen bij degenen welke een inrichting drijven waarvan het energiegebruik in enig kalenderjaar groter is dan 200.000 kWh aan elektriciteit of groter is dan 75.000 m³ aardgasequivalenten aan brandstoffen. Toch werd dit in het verleden niet of nauwelijks gedaan. Het besef en de bewustwording van de noodzaak tot energiebesparing heeft ervoor gezorgd dat steeds meer gemeenten alsnog over gaan tot het uitvoeren van het genoemde artikel in het activiteitenbesluit.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over dit ESCo project.

Gratis Dienstverlening

ESCo/EPC Gedragscode

Lees meer over de ESCo Gedragscode ESCo/EPC Gedragscode

Quick Scan

Gratis de ESCo potentie van uw project weten? ESCo Quick Scan

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Kennisbank

Gratis toegang tot de ESCo Kennisbank? Kennisbank

Project Databank

Welke ESCo projecten in Nederland? Project Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de ESCoNetwerk.nl nieuwsbrief!